Dla kandydatów

Agencja pracy tymczasowej świadczy usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do pracodawcy użytkownika (klienta agencji).

Agencja jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego, natomiast miejsce pracy jest za każdym razem wskazane w umowie. Mogą to być wszystkie firmy, z którymi agencja współpracuje.

Tak, w przypadku umowy o pracę tymczasową odprowadzane są takie same składki jak przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia również obliguje do odprowadzania wszystkich składek, z możliwością dobrowolnego wyboru składki chorobowej.

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową oraz umowy zlecenia pracownik tymczasowy jest zgłaszany do ZUS w terminie siedmiu dni od rozpoczęcia pracy. Ewentualne zwolnienie lekarskie należy wziąć na dane agencji i dostarczyć je do jej siedziby.

Jako pracownik tymczasowy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym po 30 dniach nieprzerwanego wykonywania pracy tymczasowej. Jeśli współpracujesz z nami w ramach umowy zlecenia i chciałeś być objęty ubezpieczeniem chorobowym, zasiłek przysługuje Ci po 90 dniach trwania ubezpieczenia.

Za naszym pośrednictwem możesz pracować na wielu stanowiskach. W zależności od zapotrzebowania naszych klientów szukamy osób do wykonywania prostych prac fizycznych, jak również mogących objąć stanowiska wykwalifikowanej kadry kierowniczej.

Nie. Bardzo często zdarza się, że pracownik tymczasowy zostaje zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika, u którego sprawdził się, pracując wcześniej przez agencję pracy.

Nie ma żadnych ograniczeń formalnych w tej kwestii. Z reguły następuje to po minimum trzech miesiącach pracy za pośrednictwem agencji pracy.

Nic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami agencje zatrudnienia nie mogą pobierać opłat za poszukiwanie pracy dla osób zgłaszających chęć podjęcia pracy stałej lub tymczasowej.

Jak najbardziej. Nie możesz tylko zostać pracownikiem tymczasowym u swojego obecnego pracodawcy.

Oczywiście. Można być zarejestrowanym w bazach wielu agencji pracy, jak również podpisać kilka umów (zwłaszcza umów zleceń) i pracować tam, gdzie w danym momencie jest praca.

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym na czas określony może być rozwiązana za wypowiedzeniem przed upływem terminu określonego w umowie. Okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, jeśli umowa została zawarta na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie, albo tydzień, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż dwa tygodnie.

Wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego jest ustalone w umowie o pracę zawartej przez pracownika tymczasowego z agencją pracy. Wysokość wynagrodzenia określa pracodawca użytkownik. Wynika to z wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy użytkownika.

Tak. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc (30 dni) pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika.

Agencja pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny za przysługujący a niewykorzystany urlop. Może być on wypłacany co miesiąc.

Maksymalny okres, na jaki może być zawarta umowa z pracownikiem tymczasowym, wynosi 18 miesięcy. Ograniczenie to dotyczy wykonywania pracy u jednego pracodawcy użytkownika.